Obrazy z życia i podróży

A chcąc aby się ciż mieszczanie Brzescy za ufolgowaniem iakimkolwiek w dostatkach y handlach swoich, ratować i ad sufferenda in posteruni onera publica sposobnieyszemi zostać mogli,
uwalniamy ich od podatków publicznych podług konstutiey anno currente w Warszawie uchwaloney, do wyjścia lat w teyże Constituciey wyrażonych, przytem stwierdzamy y zachowuiemy
mieszczan Brzeskich przy trzech Jarmarkach iuż w przeszłe lata ogłoszonych, tak aby na zwykłem exactiey wolności odprawowane były warujemy y to aby Landwoyt Brzeski teraznieyszy y
napotem będący nie ważył się osób Burmistrzowskich y Radzieckich o potoczne sprawy sądzić, ale Burmistrze z drugiemi Raycami na takowe sprawy contra personam in offitio existenti
decydować, życząc nadto aby in dies toż miasto nasze Brzeskie pomnażało się w dostatkach, daiemy mu i conferujemy dobra wszystkie Juri Caduco obnoxia po iakich kolwiek osobach do
dyspozytiey Naszey przypadłe, a te do trzech lat a data praesentium computando.
Tak jednak aby nie violento modo ale juris ordine, ad apprehensionem ejus modi bonorum przychodziło — na ostatek Mostowe, Brukowe, Targowe, Pomierne, także skład soli jako y przed tym
bywało aby na oprawę Ratusza zostawały cavemus. Na co dla lepszey wiary Ręką się naszą podpisawszy pieczęć W. X. Litt. przycisnąć kazaliśmy. Dan w Warszawie Dnia XXVII.
Miesiąca Julij Roku Pańskiego MDCLXI. panowania naszego polskiego y Szwedzkiego XIII. Roku.
Johannes Casimirus Rex. Andrzey Kotowicz Pisarz W. X. Litt. Starosta Grodzieński, Horod.
Wileński. (Pieczęć wielka przywiesista, na sznurze zielonym jedwabnym, wpuszczce ołowianej).
VIII. Jan Trzeci z Bożey Łaski Król Polski, Wielki Xiąże Litt.
Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmuydzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflantski, Smoleński, Siewierski, i Czernichowski.
Wielebnemu Alexandrowi Andrzeiowi Kosciuszce Suffraganowi Smoleńskiemu Regentowi Cancelariey Naszey W. X. Litt. i Urodzonemu Kazimierzowi Łyszczynskiemu Podsędkowi Brzesk.
Commissarzom Naszym wiernym y Nam zawsze miłym, Łaska Nasza Królewska przesyła się — Wielebny Oycze Urodzony y wiernie Nam y Rzplitey miły.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>