Obrazy z życia i podróży

Pisan w Krakowie pod lieto Bożeho Narożenia tysiacza piatsot trydcat siedmoje, miesiaca Henwara dwadcat szestoho dnia, Indykta desiatoho. Zyhimont Korol
(L. S. )
Michajło Pysar W. K.
L.
V.
Przywilej Jeho Miłosty Korola Stefana dany Jendrychu Petersynu Cyrulniku Bercsteyskomu na grunt podle domu Jeho w Beresti na Zabudowanie komory dla reczej Aptekarskich Jemu samomu i
potomkom Jeho. Roku 1585 Miesiaca Nojadra osmoho dnia (na papierze z podpisem i pieczęcią). Stefan Bożeju Miłostju Korol Polski Wielikij Kniaź Litowski i pr.
— Prowedył pered Nami Pan Wileński, Kancler Nasz Welikoho Kniażestwa Litowskoho, Starosta Bcrestejski i Kobryński Pan Ostafiej Wołowicz, iż Jeho Miłost uważaj uczy potreby
wsiakije ludskije Miesta Berestejskoho a zwłaszcza choroby kotoryje czasto na ludiej nachodiat w tom miestie czełowieka chotiaczy wielmi potrebnoho zaderżaty dał służe swojemu
Cyrulniku miesta Berestejskoho Andrychu Petersynu (Heinrich Petersohn) gruntu naszoho Zamkowoho Berestejskoho na zbudowanie komory na uskładanie reczej Aptekarskich (bo podobnoj komory
miesto Berestejskoje jeszcze żadnoj nie maje) z odnoje storony podle domu Jeho własnoho, a z druhoje storony podle Szpichlera Naszoho od Ulicy welikoje aż do Beki Muchawca, a w szir na
dwa sażni, czoho tot Indrych wodłuh Daniny Pana Wileńskoho wolno od wsiakich płatów, podaczok i powinnostej Zamkowych i Miestskich do sieho czasu derżał i żedał nas Pan Wileński
abychmo to Jemu listom naszym utwierdili.
My na zadanie Pana Wileńskoho to czynieczy tot plac werchu opisany pomenenomu Jendrychu Petersynu samomu i potomkam Jeho potwerzajem sim listom naszym tymże prawom i pod tojuż wolnostju
jako on i Dom swoj derżyt; do kotoroho Jemu jest tot Plac prydan, kotory grunt majet byti zawżdy pod prysudom Zamkowym Berestejskim i na to Dalijeśmo sej Nasz list, z podpisom ruki
naszoje hospodarskoje do kotoroho i pieczat naszuju Korolewskuju kazalijeśmo prytisnuti.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 Nastepna>>